Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

                                                                                                                                                                      

 

Проект № BG05M9OP001-1.057-0250

С наименование: "Професионално развитие на заети лица и безработни младежи в Академис ЕООД"

Договор № BG05M9OP001-1.057-0250-C01 от 13.01.2020 г.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейски социален фонд

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедурата: “Умения“

Кратко описание на проекта:

Проектът за инвестиции в екипа на "Академис" ЕООД е насочен към повишаване квалификацията и усъвършенстване на уменията на 3 заети в предприятието и на 42 безработни или неактивни лица. 22 от успешно завършилите обученията неактивни лица ще бъдат включени в несубсидирана заетост. В резултат на осъвременяване на познанията и придобиване на нови компетенции на лицата ще се постигне гъвкавост и устойчиво повишаване качеството на работните процеси. В проекта са предвидени следните дейности:

  • Подбор на лица от целевата група
  • Специфични обучения: курс 1- Програмиране в среда за синхронно и асинхронно обучение, курс 2 - Създаване на интерактивни способи за комуникация и мултимедийна връзка
  • Обучение за придобиване на КК2-курс 3-Английски език
  • Предоставяне на гъвкави форми на заетост
  • Включване на неактивни младежи в несубсидирана заетост
  • Ще бъдат извършени и необходимите дейности по организация и управление, както и за информация и комуникация на проекта, съгласно изискванията на програмата.

С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:

  • Предоставяне на подходящо обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности;
  • Увеличаване броя на лицата с подобрена квалификация и ключови компетентности;
  • Създаване на устойчива заетост за заетите лица;
  • Увеличаване броя на неактивни младежи до 29 г. включително, които са включени в обучение и в заетост.

Конкретните цели съответстват напълно и на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси", а именно - да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот.

Резултати:

Чрез проекта ще се подобрят уменията на 3 служители в "Академис" ЕООД  и на 42 безработни или неактивни лица чрез специфични обучения и обучения по ключови компетентности. 22 от успешно завършилите обученията безработни или неактивни лица ще бъдат включени в несубсидирана заетост. В резултат на проекта ще се повиши производителността на труда на лицата, ще се подобри способността им да посрещнат бързо променящите се структурни фактори като глобализация на пазарите, технологично развитие, нови технологии и др. Качественото изпълнение на проекта ще допринесе за постигането на по-висока производителност и конкурентоспособност на дружеството.

Период на изпълнение: от 13.01.2020 г. до 13.12.2020 г.


                                                                                                                                                                      

ОБЯВА ЗА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG05M9OP001-1.057-0250 С наименование: "Професионално развитие на заети лица и безработни младежи в Академис ЕООД" Договор № BG05M9OP001-1.057-0250-C01 от 13.01.2020 г. Днес, 24.02.2020 г. публикуваме настоящата покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката "Избор на изпълнители за предоставяне на специфични обучения за конкретни работни процеси".

Документацията за участие може да бъде изтеглена от:
1. Интернет адреса на ИСУН 2020.https://eumis2020.government.bg/
2. Интернет страницата на „АКАДЕМИС“ ЕООД - http://www.academis.bg/
3. Изпращане по e-mail на кандидатите.

Линкове за сваляне на документацията:


                                                                                                                                                                      

ОБЯВА ЗА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG05M9OP001-1.057-0250 С наименование: "Професионално развитие на заети лица и безработни младежи в Академис ЕООД" Договор № BG05M9OP001-1.057-0250-C01 от 13.01.2020 г. Днес, 27.05.2020 г. публикуваме настоящата покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката "Избор на изпълнител за предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2 -Английски език – 3 нива".

Документацията за участие може да бъде изтеглена от:
1. Интернет адреса на ИСУН 2020.https://eumis2020.government.bg/
2. Интернет страницата на „АКАДЕМИС“ ЕООД - http://www.academis.bg/
3. Изпращане по e-mail на кандидатите.

Линкове за сваляне на документацията: