Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

Проект № BG05M9OP001-1.057-0250

С наименование: "Професионално развитие на заети лица и безработни младежи в Академис ЕООД"

Договор № BG05M9OP001-1.057-0250-C01 от 13.01.2020 г.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейски социален фонд

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Наименование на процедурата: “Умения“

Кратко описание на проекта:

Проектът за инвестиции в екипа на "Академис" ЕООД е насочен към повишаване квалификацията и усъвършенстване на уменията на 3 заети в предприятието и на 42 безработни или неактивни лица. 22 от успешно завършилите обученията неактивни лица ще бъдат включени в несубсидирана заетост. В резултат на осъвременяване на познанията и придобиване на нови компетенции на лицата ще се постигне гъвкавост и устойчиво повишаване качеството на работните процеси. В проекта са предвидени следните дейности:

 • Подбор на лица от целевата група
 • Специфични обучения: курс 1- Програмиране в среда за синхронно и асинхронно обучение, курс 2 - Създаване на интерактивни способи за комуникация и мултимедийна връзка
 • Обучение за придобиване на КК2-курс 3-Английски език
 • Предоставяне на гъвкави форми на заетост
 • Включване на неактивни младежи в несубсидирана заетост
 • Ще бъдат извършени и необходимите дейности по организация и управление, както и за информация и комуникация на проекта, съгласно изискванията на програмата.

С реализирането на проекта ще се постигнат следните цели:

 • Предоставяне на подходящо обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности;
 • Увеличаване броя на лицата с подобрена квалификация и ключови компетентности;
 • Създаване на устойчива заетост за заетите лица;
 • Увеличаване броя на неактивни младежи до 29 г. включително, които са включени в обучение и в заетост.

Конкретните цели съответстват напълно и на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси", а именно - да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот.

Резултати:

Чрез проекта ще се подобрят уменията на 3 служители в "Академис" ЕООД  и на 42 безработни или неактивни лица чрез специфични обучения и обучения по ключови компетентности. 22 от успешно завършилите обученията безработни или неактивни лица ще бъдат включени в несубсидирана заетост. В резултат на проекта ще се повиши производителността на труда на лицата, ще се подобри способността им да посрещнат бързо променящите се структурни фактори като глобализация на пазарите, технологично развитие, нови технологии и др. Качественото изпълнение на проекта ще допринесе за постигането на по-висока производителност и конкурентоспособност на дружеството.

Период на изпълнение: от 13.01.2020 г. до 13.12.2020 г.


                                                                                                                                                                      

ОБЯВА ЗА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG05M9OP001-1.057-0250 С наименование: "Професионално развитие на заети лица и безработни младежи в Академис ЕООД" Договор № BG05M9OP001-1.057-0250-C01 от 13.01.2020 г. Днес, 24.02.2020 г. публикуваме настоящата покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката "Избор на изпълнители за предоставяне на специфични обучения за конкретни работни процеси".

Документацията за участие може да бъде изтеглена от:
1. Интернет адреса на ИСУН 2020.https://eumis2020.government.bg/
2. Интернет страницата на „АКАДЕМИС“ ЕООД - http://www.academis.bg/
3. Изпращане по e-mail на кандидатите.

Линкове за сваляне на документацията:


                                                                                                                                                                      

ОБЯВА ЗА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG05M9OP001-1.057-0250 С наименование: "Професионално развитие на заети лица и безработни младежи в Академис ЕООД" Договор № BG05M9OP001-1.057-0250-C01 от 13.01.2020 г. Днес, 27.05.2020 г. публикуваме настоящата покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката "Избор на изпълнител за предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности 2 -Английски език – 3 нива".

Документацията за участие може да бъде изтеглена от:
1. Интернет адреса на ИСУН 2020.https://eumis2020.government.bg/
2. Интернет страницата на „АКАДЕМИС“ ЕООД - http://www.academis.bg/
3. Изпращане по e-mail на кандидатите.

Линкове за сваляне на документацията:

Разработка на софтуер

 

Софтуерните услуги на Академис ЕООД се състоят от следните дейности:

 • Разработка на Интернет/интернет базирани приложение и решения
 • Разработка на софтуер за подпомагане на Вашите производствени процеси
 • Разработка на системи за обработка на клиентски бази данни
 • Разработка на интерфейси за интегриране и комуникация с други софтуерни системи
 • Разработка на обособени компоненти за нашите клиенти

Ние ще ви предложим най-опитните IT специалисти, за всяка специфична задача, и ще ви предоставим възможността да изберете сами екипа, който ще се заеме с Вашия проект.
Всеки доставен от Нас софтуерен модул преминава през дълъг процес на тестване и качествен контрол, включващ използването на най-модерните средства за автоматизирано тестване. Акаемис използва най-добрите практики и стандарти, наложени във софтуерната индустрия, за да осигури прозрачност и управляемост от страна на клиента на всички дейности свързани с проекта.
Нашият екип е специализиран в разработката и усъвършенстването на приложения разработени с помощта на C#, VB.NET, VC++, Delphi или ASP.NET за .NET платформа и е изграден от доказани професионалисти в изброените области.

Нашият опит включва:

 • Програмни езици: Assembler, ANSI C, C++, C#, Object Pascal, Java, UML
 • Програмни среди: Microsoft® Visual Studio.NET, Borland® Developer Studio, Borland® Kylix, Microsoft® FrontPage
 • Инструменти за моделиране: Microsoft® Visio, Sparx Systems Enterprise Architect
 • Технологии: Win32, Windows Forms, VCL, CLX, Indy, IBX,  FastReport, QuickReport, Rave Reports
 • ASP, ASP.NET, HTML, DHTML, CSS, XML, JavaScript, Ajax, Web Services, Windows SharePoint Services
 • ADO.NET, Enterprise Library, NHibernate, NUnit, TypeMock, J2ME
 • Сървърни платформи: Microsoft® Windows Server 2003, Microsoft® Office SharePoint Server, Microsoft® BizTalk Server
 • Сървъри за бази данни: Microsoft® SQL Server, Oracle, Borland® Interbase, Firebird, PostgreSQL, MySQL
 • Свързване със системи за процесен контрол: OPC, ABB VIP, GCOM, RS232, RS484

Нашите услуги за разработка на софтуерни решения включват:

 

 • Дизайн и програмиране на приложения за Win32 и Microsoft®.NET платформи
 • Мигриране на приложения към Microsoft®.NET платформа
 • Разработка, поддръжка и усъвършенстване на съществуващи приложения за Microsoft®.NET
 • Разработка на приложения за Microsoft®.NET Compact платформа
   custom-software-development

Запитване и консултация по разработка на софтуер   

Телефони за контакт:

0877-52-59-69

  

Кои сме ние ?

ЦПО "Академис" притежава лиценз № 2019121486 издаден от НАПОО за извършване на професионално обучение по 32 специалности. 

Центъра е създаден от екип от млади и амбициозни професионалисти, предлагащи професионално и чуждоезиково обучение. Нашите преподаватели имат многогодишен, доказан опит.  Работим с най-съвремените учебни системи от методологична гледна точка, като акцента се поставя най-вече върху ефективната комуникация. Стремим се да направим учебния материал увиличащ, ясен и систематизиран чрез балансирано представяне на комуникативните и граматични елементи. Във всичките ни проекти се стремим да сформираме среда за обучение, в която всеки да развие качествата си и да добие увереността, която му е необходима. Държим да подобряваме нашите услуги, съчетавайки най-доброто от академичните среди и частния сектор. 

Учебен център Академис е лицензиран доставчик на обучения по програма Ваучери за заети лица.

   класна стая с преподавател в учебен център академис

Образователна политика на центъра

 

Основните ни цели са :

Учебен център Академис предлага на курсисти от всички възрасти широки възможности за допълнителна квалификация по чужд език, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на чуждоезиковите познания и разширяване на културния кръгозор.

Образователната политика на центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес  и е готова да отговори бързо на съвременните образователни нужди и  специфичните изисквания на обучаемите. Курсистите придобиват своята езикова квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

 

 • представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
 • непрекъснато прилагане на цикъла планиране, реализация, оценка, коригиране;
 • повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се пазарна и икономическа конюнктура;
 • осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до чуждоезиково обучение и възможности за придобиване на нови компетенции, необходими за успешна реализация
 • формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот
 • развитие на предприемачеството чрез качествено чуждоезиково обучение на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия
Консултиране на Млади фермери


Професионални обучения в дистанционна форма:  
 •  Оперативно счетоводство - код 3440301
 600 / 960 часа - 3 СПК
 •  Застрахователно и осигурително дело - код 3430102
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Бизнес-администрация - код 3460101
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Банково дело - код 3430101
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Митническа и данъчна администрация - код 3440201
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Икономика и мениджмънт - код 3451204
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Екскурзоводство - код 8120302
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Организация на хотелиерството - код 8110101
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Графичен дизайн - код 2130701
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Системно програмиране - код 4810201
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Електронна търговия - 4820401
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Ветеринарен техник - код 6400101
 600 / 960 часа - 3 СПК
 • Маркетинг - код 3420201
660 часа - 2 СПК
 • Фермер - код 6210601
660 часа - 2 СПК

Информация и предимства на обученията    

Професионалното обучение в България е регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/. То е предназначено за лица над 16 г. с оглед придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация, знания и умения на лицата по определена професия / специалност. ЦПО "Академис" притежава лиценз № 2019121486 издаден от НАПОО за извършване на професионално обучение по 32 специалности. 

Предимствата на предлаганите от нас дистанционни обучения са:

 • Като потребител на електронно обучение всеки курсист получава бърз, лесен и навременен достъп до съдържанието на курса, до начините за проверка на усвоеното знание, както и възможност за контакт  с останалите участници в групата
 • Благодарение на интерактивността информацията ще бъде представена по изключително достъпен начин под формата на лекции, упражнения, практически задачи, казуси и др.
 • Вие сами ще можете да избирате кога и колко да учите
 • 24 часа, 7 дни в седмицата от всяка точка на света ще имате достъп до своето обучение посредством web – базирания ни портал за електронни обучения
 • Можете сами да определяте своя темп на учене и да следите прогресивно своя напредък
 • Благодарение на лесната навигация и модулния принцип придобиването на нови знания, умения и нагласи е забавно и лесно

 

   

   

Съдържание на обученията

 

Ниво А - Задължителни учебни часове

 • Обща професионална подготовка. Компетентности в областта на ЗБУТ, икономика и предприемачество. 
 • Отраслова професионална подготовка. Компетентности, необходими за упражняване на  професиите от съответното професионално направление.
 • Специфична професионална подготовка. Компетентности, необходими за упражняване на конкретна специалност от професията.
 • Учебна и производствена практика. Извършват се по учебни предмети и модули от обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Прилагане на получените знания и умения в реална работна среда.

Ниво Б: Избираеми учебни часове - разширена професионална подготовка.

Учебните модули включени в отделните специалности за получаване на трета / втора степен на професионална подготовка са както следва:  

 
             

Как провеждаме обученията си ?    

Обученията се провеждат в дистанционна форма и са с хорариум от 50 или 600 уч. часа за придобиване на част от професия и получаване на Удостоверение за професионално обучение, или 960/660 уч. часа за придобиване на трета / втора степен на професионална квалификация и получаване на Свидетелство за професионална квалификация. 

Записване по избрана специалност може да се направи онлайн през сайта на ЦПО "Академис". До 24 часа след заплащане на таксата обучаемия получава на посочен от него мейл парола и указания за достъп до електронната платформа. Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем. Учебните планове са изготвени на модулен принцип и по всеки отделен модул има разработен учебен материал под формата на лекции, упражнения, практически задания, казуси и междинни тестове, достъпни онлайн-24 часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време. Обучението завършва с полагане на окончателен тест /по част от професия/ или държавен изпит / за СПК/ по съответната специалност след преминаване на всички междинни тестове по отделните модули включени в обучението. Документът който се издава след успешно завършване на обучение с хорариум 50 и 600 уч.часа е Удостоверение за професионално обучение по част от професия. След успешно завършване на обучение за придобиване на степен на професионална квалификация с хорариум 960 / 660 уч.часа, обучаемия получава Свидетелство за професионална квалификация - Трета / Втора степен. 

Продължителността на обученията е както следва: 

 • 50 часа - 2 месеца
 • 600 - 660 часа - 4 месеца
 • 960 часа - 7 месеца
 

 

   

Цена за прием

 

Цените за участие в обучение са както следва:

 • хорариум 50 уч. часа - 170 лв. 
 • хорариум 600 уч.часа - 300 лв.
 • хорариум 660 уч.часа - 350 лв.
 • хорариум 960 уч.часа - 500 лв.
 
 

Записване   

Желаещите да се включат в професионално обучение предоставят в момента на записване всички необходими документи:

 • Заявление
 • Медицинско свидетелство удостоверяващо, че професията по която се обучава лицето не му е противопоказна
 • 2 бр. снимки паспортен формат
 • Копие от диплома за завършено образование

След попълване на контактната форма, служител на центъра ще се свърже с вас за допълнителни уточнения относно записването в курс.

Телефони за записване:

0877-52-59-69

lesson-30.06