Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

A A A
Общи разпоредби С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между Учебен Център “Интелект-И” и потребителите на услугите на Учебен Център “ИНТЕЛЕКТ-И”. Услугите се осигуряват от Учебен Център “ИНТЕЛЕКТ-И” въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент. I. Основни понятия По смисъла на наст

Общи разпоредби
С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между Учебен Център “АКАДЕМИС”  и потребителите на услугите на Учебен Център “АКАДЕМИС”. 


Услугите се осигуряват от Учебен Център “АКАДЕМИС” въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

 IОсновни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение.


„Курсист” е всяко физическо лице, което ползва услугите на Учебен Център “АКАДЕМИС”.
Обучителните  курсове се организират в „присъствена форма“ - дневна, вечерна, съботно – неделна. Формата на обучение се определя за всеки курс и се вписва в учебната му документация. Когато обучителен  курс се организира и провежда в резултат на конкретна заявка от възложител формата на обучение се съгласува със заявителя на обучение. В „дневна, вечерна, съботно – неделна форма“ на обучение курсистите се организират в групи и подгрупи, а за останалите форми обучението се организира за всеки отделен обучаем. „Дневната форма“  на обучение е присъствена форма на обучение. „ Вечерната форма“ на обучение е присъствена форма, която се провежда в подходящо за курсистите време на учебните дни в съответствие с приетия учебен план. „Съботно – неделната форма“ на обучение е присъствена форма на обучение. Обучението се организира в съответствие с учебния план.

 II. Записване за обучение

 Записването става чрез попълване на Заявка за включване в обучение, подписване на индивидуален договор за обучение и  заплащане на таксата за обучение в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места. Преди записването се прави диагностичен тест за определяне на нивото по чужд език.

Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата, съобразно индивидуалния договор. 

Индивидуалните договори с курсисти под 18 г. се подписват с родител/настойник.

 

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

 1. Такса
   Таксата за обучение и стойността на учебните пособия  са посочени в индивидуалния договор.
  2. Начин на плащане
  2.1. Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски, съгласно индивидуалния договор.
  3. Отстъпки от обучението
  Курсистите могат да ползват следните отстъпки:
  3.1. 20% отстъпка за втори член от семейството 
  Отстъпката за втори член на семейството се ползва, когато в Учебен Център “АКАДЕМИС" се обучава повече от един член на семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството.
  3.2. 10% отстъпка за втора услуга
  Отстъпката се ползва тогава, когато по едно и също време курсистът посещава 2 услуги в Учебен Център “АКАДЕМИС”.
  3.3. Отстъпки не се натрупват. Ползва се по-голямата от тях.
 2. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента
  1. Когато курсистът е записан за конкретно обучение, той заема място в групата за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите четири седмици от началото на обучението. При едностранно прекъсване от страна на курсиста  Учебен Център “АКАДЕМИС” не възстановява заплатената такса.
  2.Ако на курсист се наложи да прекъсне обучението поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени  след получаване на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10% от внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
  3. Курсистът може  да прекрати сключен договор 7 дни преди стартирането на избраната услуга, като се удържа административна такса в размер на 10% от внесената сума.
  4. Със записването си курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия Учебен Център “АКАДЕМИС” не връща част от таксата на курсиста.
 3. Прекратяване на обучението от страна на Учебен Център “АКАДЕМИС”
  1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Учебен Център “АКАДЕМИС” в следните случаи:
  1.1. Лошо поведение на курсиста. Учебен Център “АКАДЕМИС” има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
  1.2. Неплащане на такса. Учебен Център “АКАДЕМИС” има правото да прекрати обучението на курсист, който забави плащане повече от 3 работни дни, спрямо сроковете посочени в индивидуалния договор, освен ако не се предоговори нов срок.
  2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска курсистът не може да започне своето обучение.
  3. Обучението се извършва в групи от минимум 6 курсисти. При група по-малка от 6 курсисти, Учебен Център “АКАДЕМИС” си запазва правото да предложи други схеми на обучение, посочени в индивидуалния договор или да  отмени обучението. В такива случаи се предлага алтернатива в друг филиал или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.
 4. Неспазване на учебния график и неприсъствие повече от 20% от часовете в курса
 5. График на занятията. Обучение
  1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки обучителен курс организиран от  Учебен Център “АКАДЕМИС” 
  2. Присъственото обучение е групово и при изготвяне на графика Учебен Център “АКАДЕМИС” не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите.
  3. Учебен Център “АКАДЕМИС” си запазва правото да прави промени  в графика на учебните занятия, като предварително информира курсистите за това.
  4. При провеждане на обучението в Учебен Център “АКАДЕМИС” курсистите могат да ползват оригинални или авторски учебни материали и пособия.Предлаганите обучения вижте тук

IV. Сертификат и следващ курс на обучение
1 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените академични стандарти.
2. Програмата и нивото на курсиста за следващото обучение се определя на база резултатите, постигнати през  учебна година и финалния изпит.

V. Конфиденциалност и защита на лични данни
За предоставянето на услугите Учебен Център “АКАДЕМИС” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста и неговите родители/настойници. При записване за услуга, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани във връзка с осъществяването на услугата.

 1. Предложения, жалби  и молби
  Подадените предложения или молби се разглеждат и решават от Учебен Център “АКАДЕМИС” не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.10.2015 г. Учебен Център “АКАДЕМИС” прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си и поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си  и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Учебния център