Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Агенция по заетостта стартира прием на заявления за БЕЗПЛАТНИ професионални и чуждоезикови обучения в дистанционна форма

   

От 28.05.2024г. Агенция по заетостта започна прием на заявления за нов кръг безплатни обучения по ПРОФЕСИЯ и ЧУЖД език по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”, съфинансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021 – 2027. Предвижда се да бъдат обучени 14000 лица.

Обученията са допустими за заети по трудово и служебно правоотношение и самонаети лица.

Заявленията за получаване на ваучер за обучения се подават само по електронен път в сайта на Агенция по заетостта тук. След подаване на заявлението кандидатстващият ще получи на електронната си поща информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенцията по заетостта. При одобрение ще му бъде издаден ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР за заявеното обучение, а при неодобрение – ще получи мотивиран отговор.

 

  Нашите специалности:
 

Специалности по които можете да се обучавате безплатно с ваучер от Агенция по заетостта към ЦПО "Академис" ЕООД са:

Чуждоезикови обучения:

 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език

 Кой може да се запише в обученията?  
 
 • За включване в обучения за придобиване на професионална квалификация, кандидатите следва да отговарят на минимално образователно ниво регламентирано в ЗПОО - завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити. За обучение по чужд език не се изисква минимално входящо образователно ниво.
 • Лица притежаващи документ за определена квалификация /Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация, Сертификат по чужд език/ не могат да се обучават за придобиване на идентична или по-ниска степен на същата квалификация или чуждоезиково обучение.
 • Лица включени в обучение по програми и проекти, финансирани по ПРЧР 2021-2027, държавния бюджет или друг публичен източник не могат да се включат в същото обучение.
 

   Как провеждаме обученията?
  Обученията се провеждат в дистанционна форма в електронна пратформа и са с хорариум както следва:
 • 600 уч. часа за придобиване на част от професия и получаване на Удостоверение за професионално обучение
 • 960 уч. часа за придобиване на трета степен на професионална квалификация и получаване на Свидетелство за професионална квалификация. 
 • 300 уч. часа за чуждоезиково обучение включва три нива съгласно европейската квалификационна рамка /след полагане на входящ тест/

Обучението по избрана специалност се провежда:

 • лекциите с преподавател се провеждат във виртуална класна стая в часове по предварително обявен график за обучение. Учебния график е изготвен на модулен принцип
 • чрез самоподготовка и използване учебни материали в уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем. По всеки отделен модул има разработен учебен материал под формата на лекции, упражнения, практически задания, казуси и междинни тестове, достъпни онлайн-24 часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време.


Завършване и изпити:
 
 • По време на обучението се полагат междинни онлайн  тестове след всеки отделен модул.
 • Обучението завършва с полагане на окончателен изпит по теория и практика/по част от професия/ или държавен изпит / за СПК/ по съответната специалност.
 • За чуждоезиково обучение се провежда окончателен изпит след завършване на обучението.

Документът който се издава след успешно завършване на обучение с хорариум  600 уч.часа е Удостоверение за професионално обучение по част от професия. След успешно завършване на обучение за придобиване на степен на професионална квалификация с хорариум 960  уч.часа, обучаемия получава Свидетелство за професионална квалификация - Трета  степен. След успешно завършване на чуждоезиково обучение се издава Сертификат за завършен курс по съответните нива.

 

Заявете своя ваучер за обучение в 4 лесни стъпки в сайта на Агенция по заетостта
 

           Телефон за информация и записване:

                                 0877-52-59-69

                        

                 

Стъпка 1. Последвайте линка и попълнете Заявление за предоставяне на обучение с ваучер в Агенция по заетостта като посочите АКАДЕМИС ЕООД за доставчик на обучение

ЛИНК ЗА ЗАПИСВАНЕ

ВАЖНО: При попълване на заявлението в секция Проект се посочва "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица", в секция  "Избор на обучение" моля да посочите избраната от вас специалност  ; Форма на обучение: Дистанционно обучение; Доставчик на обучение: АКАДЕМИС ЕООД

Стъпка 2. След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Вас електронна поща, както и на избрания от Вас Доставчик на обучение - АКАДЕМИС ЕООД /ДОБ/.

Стъпка 3. След като в АКАДЕМИС ЕООД получим от Агенция по заетостта вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим потвърждаващ имейл с последваща информация за предстоящото обучение

Стъпка 4: След представяне на ваучер в АКАДЕМИС ЕООД и уточняване на началната дата за стартиране на вашия курс е необходимо да представите следните документи: 

 • Медицинско свидетелство удостоверяващо, че професията по която се обучава лицето не му е противопоказна
 • 2 бр. снимки паспортен формат
 • Копие от диплома за завършено образование