Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

A A A
Кои сме ние ?

ЦПО "Академис" притежава лиценз № 2019121486 издаден от НАПОО за извършване на професионално обучение по 32 специалности. 

Центъра е създаден от екип от млади и амбициозни професионалисти, предлагащи професионално и чуждоезиково обучение. Нашите преподаватели имат многогодишен, доказан опит.  Работим с най-съвремените учебни системи от методологична гледна точка, като акцента се поставя най-вече върху ефективната комуникация. Стремим се да направим учебния материал увиличащ, ясен и систематизиран чрез балансирано представяне на комуникативните и граматични елементи. Във всичките ни проекти се стремим да сформираме среда за обучение, в която всеки да развие качествата си и да добие увереността, която му е необходима. Държим да подобряваме нашите услуги, съчетавайки най-доброто от академичните среди и частния сектор. 

Учебен център Академис е лицензиран доставчик на обучения към Агенция по заетостта.

   класна стая с преподавател в учебен център академис

Образователна политика на центъра

     

Учебен център Академис предлага на курсисти от всички възрасти широки възможности за допълнителна квалификация по чужд език, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на чуждоезиковите познания и разширяване на културния кръгозор.

Образователната политика на центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес  и е готова да отговори бързо на съвременните образователни нужди и  специфичните изисквания на обучаемите. Курсистите придобиват своята езикова квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.


     

Основните ни цели са :

     
  • Представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;
  • непрекъснато прилагане на цикъла планиране, реализация, оценка, коригиране;
  • Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се пазарна и икономическа конюнктура;
  • Осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до чуждоезиково обучение и възможности за придобиване на нови компетенции, необходими за успешна реализация
  • Формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот
  • Развитие на предприемачеството чрез качествено чуждоезиково обучение на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия