Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Професионални обучения в дистанционна форма:  
 
   

Информация и предимства на обученията    

Професионалното обучение в България е регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/. То е предназначено за лица над 16 г. с оглед придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация, знания и умения на лицата по определена професия / специалност. ЦПО "Академис" притежава лиценз № 2019121486 издаден от НАПОО за извършване на професионално обучение по 32 специалности. 

Предимствата на предлаганите от нас дистанционни обучения са:

 • Като потребител на електронно обучение всеки курсист получава бърз, лесен и навременен достъп до съдържанието на курса, до начините за проверка на усвоеното знание, както и възможност за контакт  с останалите участници в групата
 • Благодарение на интерактивността информацията ще бъде представена по изключително достъпен начин под формата на лекции, упражнения, практически задачи, казуси и др.
 • Вие сами ще можете да избирате кога и колко да учите
 • 24 часа, 7 дни в седмицата от всяка точка на света ще имате достъп до своето обучение посредством web – базирания ни портал за електронни обучения
 • Можете сами да определяте своя темп на учене и да следите прогресивно своя напредък
 • Благодарение на лесната навигация и модулния принцип придобиването на нови знания, умения и нагласи е забавно и лесно

 

   

   

Съдържание на обученията

 

Ниво А - Задължителни учебни часове

 • Обща професионална подготовка. Компетентности в областта на ЗБУТ, икономика и предприемачество. 
 • Отраслова професионална подготовка. Компетентности, необходими за упражняване на  професиите от съответното професионално направление.
 • Специфична професионална подготовка. Компетентности, необходими за упражняване на конкретна специалност от професията.
 • Учебна и производствена практика. Извършват се по учебни предмети и модули от обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Прилагане на получените знания и умения в реална работна среда.

Ниво Б: Избираеми учебни часове - разширена професионална подготовка.

Учебните модули в ниво А и Б са одобрени от НАПОО и са в съответствие с действащата нормативна уредба.

 

Как провеждаме обученията си ?    

Обученията се провеждат в дистанционна форма в електронна пратформа и са с хорариум от 50 или 600 уч. часа за придобиване на част от професия и получаване на Удостоверение за професионално обучение, или 960/660 уч. часа за придобиване на трета / втора степен на професионална квалификация и получаване на Свидетелство за професионална квалификация. 

Записване по избрана специалност може да се направи онлайн през сайта на ЦПО "Академис". До 24 часа след заплащане на таксата обучаемия получава на посочен от него мейл парола и указания за достъп до електронната платформа. Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем. Учебните планове са изготвени на модулен принцип и по всеки отделен модул има разработен учебен материал под формата на лекции, упражнения, практически задания, казуси и междинни тестове, достъпни онлайн-24 часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време. Обучението завършва с полагане на окончателен тест /по част от професия/ или държавен изпит / за СПК/ по съответната специалност след преминаване на всички междинни тестове по отделните модули включени в обучението. Документът който се издава след успешно завършване на обучение с хорариум 50 и 600 уч.часа е Удостоверение за професионално обучение по част от професия. След успешно завършване на обучение за придобиване на степен на професионална квалификация с хорариум 960 / 660 уч.часа, обучаемия получава Свидетелство за професионална квалификация - Трета / Втора степен. 

Продължителността на обученията е както следва: 

 • 50 часа - 2 месеца
 • 600 - 660 часа - 4 месеца
 • 960 часа - 7 месеца
 


   

Цена за прием

 

Цените за участие в обучение са както следва:

 • хорариум 50 уч. часа - 170 лв. 
 • хорариум 600 уч.часа - 300 лв.
 • хорариум 660 уч.часа - 350 лв.
 • хорариум 960 уч.часа - 500 лв.
 
 

Записване   

Желаещите да се включат в професионално обучение предоставят в момента на записване всички необходими документи:

 • Заявление
 • Медицинско свидетелство удостоверяващо, че професията по която се обучава лицето не му е противопоказна
 • 2 бр. снимки паспортен формат
 • Копие от диплома за завършено образование

След попълване на контактната форма, служител на центъра ще се свърже с вас за допълнителни уточнения относно записването в курс.

Телефони за записване:

0877-52-59-69